Fritt Europa

Nyheter, analyser och brandfacklor om EU-systemet och hur vi kan finna nya vägar för ett fritt Europa.

Archive for February, 2006

EU ger pengar till Hamas

Posted by Sebastian Weil on February 27, 2006

EU har beslutat om att ta skattepengar från Europas befolkning och ge till den palestinska myndigheten. 120 000 000 (etthundratjugo miljoner) euro skickas till Palestina och Hamas. Pengar som antagligen kommer göra gott – men också gör att säkert en del pengar lösgörs från att sköta den politiska administrationen och som därmed kan användas till andra ändamål som Hamas bedömer vara viktiga (som att utplåna staten Israel måhända).

Här skickas alltså pengar, från Europas skattebetalare, till en myndighet som styrs av en terrororganisation som vägrar ta avstånd från terrorism och åsikten om att Israel inte har ett existensberättigande.

Advertisements

Posted in Bidrag, Byråkrati, EU-parlamentet, Politik, Terrorism, Utrikespolitik | 2 Comments »

Sluta tjata om freden

Posted by fritteuropa on February 24, 2006

De ekonomiska och finansiella kriserna i Europa och i synnerhet inom eurozonen var redan innan bojkotthot, fågelinfluensa och skenande arbetslöshet i Tyskland allvarliga och djupgående. Fortsätter den integrationsmässiga fartblindheten riskeras den politiska stabiliteten i Europa och därmed även i Sverige. Den nuvarande postindustriella politiken, kännetecknad av monetaristisk åtstramningspolitik och Maastrichtpaktens strama EMU-regler, kombinerad med en svårtolkad och selektiv grön agenda har redan bidragit till att förvärra förutsättningarna för bättring.

Istället för att cementera fallfärdiga välfärdssystemen, skulle nya liberalare system kunna skapas. Det nuvarande tankesystemet, präglad av en federal och utökad EU-budget, som reducerar väsentliga frågor om ekonomisk utveckling och viktiga framtidsfrågor inom Eurozonen till en angelägenhet om penningmängdens ökning, bör förpassas till historieböckerna och bytas ut. Den del som ofta är frånvarande när EU kallas framgångshistoria är ekonomin. Det kan verka märkligt. Att fler och fler medlemsländer har införlivats utan mellanliggande tullmurar och handelshinder. Denna framåtanda att skapa en inre marknad med frihet för människor, varor, tjänster och kapital borde vara Europas prydnad. Men att avskaffa hinder och öppna upp gränser är en tillfällig och begränsad uppgift som varken kräver fler byråkrater eller mer makt över ekonomiska och politiska beslut till Bryssel. Knappast den lärdom som de EU-federala partierna i Sverige önskar. Om centraliserad makt finns en allt annat än framgångsrik historia att berätta.

Slutsatsen är att om dagens EU, med makt över penning-, och handelspolitik och med stort inflytande på makroekonomiska beslut, varit på plats vid krigsslutet, så hade vi sannolikt inte sett någon liberalisering av vare sig Tyskland eller övriga Europa och följaktligen inget ekonomiskt under.

Att EU genom centraliserad makt hade kunnat kväva Tysklands ekonomiska under och efterkrigstidens återhämtning är ett argument mot att ge EU större ekonomisk-politiska befogenheter. Detta bygger dock på kontrafaktisk historieskrivning, vilket gör tesen omöjlig att belägga. Men EU har även de facto kvävt framgångshistorier. Att den svenska liberaliseringen av jordbruket vid 1990-talets början avbröts av den borgerliga regeringen som en förtida ”EG-anpassning” är ytterligare ett exempel. Estlands ekonomiska återhämtning efter kommunismen skedde bland annat tack vare avskaffande av alla tullar. Genom EU:s omsorg är nu murarna åter resta, med tio tusentals olika tullnivåer och byråkrater att administrera dem.

Högskatteländer som Sverige och Tyskland använder dessutom numera EU för att sätta press på de nya medlemsländerna att höja sina skatter. Genom EU:s miniminivåer för skattesatser och regleringsnivåer hindras konkurrens på område efter område, i stort som smått. Hur många nya företag och inkomstkällor har inte detta stoppat i Europa?

Det är svårt att i Europas efterkrigshistoria se behovet av fler ekonomiska befogenheter på EU-nivå. Mot bakgrund av vad institutionell konkurrens betydde för efterkrigstidens återhämtning och dagens stagnerande ekonomier i ”det gamla Europa” är frågan snarare om enskilda medlemsländer kan rulla tillbaka den centralisering som redan gått alldeles för långt. Dem som ser en växande centralmakt i Bryssel som en historisk nödvändighet för fred ägnar sig åt ren revisionism utan vare sig säkerhetspolitiska eller ekonomiska hänsyn.

-Mats Reimbertsson

Posted in EU-konstitutionen, Harmonisering, Politik, Uncategorized | Leave a Comment »

Ny medverkande

Posted by fritteuropa on February 24, 2006

Fritt Europa kan presentera ytterligare en medverkande: Mats Reimbertsson.

Mats har bland annat tidigare varit förbundssekreterare för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

EU:s trovärdighetskris kan inte informeras bort

Posted by fritteuropa on February 23, 2006

EU-kommissionen har nyligen lagt fram ett förslag till hur kommunikationen med medborgarna ska förbättras. Men EU:s problem är inte avsaknaden av kommunikation utan bristande trovärdighet.

I Margot Wallströms “Vitbok om EU:s  kommunikationspolitik är problemställningen “klyftan mellan EU och medborgarna”. Klyftan skall överbryggas genom att “dra in medlemsstaternas myndigheter och organisationer på alla nivåer i ett långsiktigt arbete”. Någon direkt kontakt mellan EU och medborgare är det således inte tal om. Fastän kanske ändå.

I nästa andetag föreslås nämligen “en helt ny strategi”. Målet är då att “människor från alla samhällsskikt bör få riktig och fullständig information om EU och kunna vara säkra på att EU-institutionerna lyssnar till deras synpunkter och problem”. Utomordentligt!

För det krävs att kommunikation blir “ett eget politikområde” och ett “politiskt ledarskap” som utnyttjar den nya teknikens möjligheter. En slutsats som osökt leder tankarna till världens en gång mest effektiva och skrämmande propagandamaskineri.

En genomgående uppfattning i vitboken är, att med debatt och information kan medborgarnas EU-motstånd betvingas.

Är det säkert? Avgörande är nämligen, vilket slags information som ges, och hur den ges. Dagens förhållanden är oacceptabla i en demokrati. Det kanske mest upprörande för luttrade EU-kritiker är den enorma obalans i förutsättningarna till kommunikation som råder mellan förespråkare och kritiker av EU. Inte endast vad gäller debatter där ofta kritikersidan helt saknas (till exempel vid Wallströms två framträdanden i Stockholm nu i februari) utan också resursmässigt (omröstningarna om EU och EMU, där näringslivet satsade 1 000 respektive 800 miljoner och enbart på ja-sidan).

Ett ur demokratisynpunkt allvarligt problem, är den information som EU idag tystar ner. Ett veritabelt skräckscenario om vitbokens förslag till politiskt ledarskap av EU:s kommunikation förverkligas.

Hur många känner till namn som Conolly, van Buitinen, Andresen eller nu senast Tillack? Personer med oryggligt civilkurage som har avslöjat mutor, bedrägerier och svågerpolitik på högsta EU-nivå. Brutalt har EU avskedat dem – och genom sin säkerhetsorganisation OLAF – till och med förgripit sig på dem, medan de skyldiga har befordrats, och skandalerna tystats ner.

EU saknar inte alls möjligheter till information och kommunikation. EU:s problem är bristande trovärdighet. Alltför många storslagna planer har gått i stöpet. Därför misstror medborgarna de nya som kommer. Följaktligen röstade man nej till EU:s grundlag. Efter det beskedet fråntas medborgarna nu rätten till folkomröstning för att kommunicera sin uppfattning till överheten. Den rätten borde ju tvärtom ha utökats i demokratins namn!

Dagens trovärdighetskris kan inte informeras bort. Den grundlades när inför folkomröstningen 1994, medborgarna inte endast undanhölls information, utan politikerna också direkt desinformerade om EU-medlemskapets konsekvenser. Först nu avslöjas obönhörligt sanningen. Kan EU inte hantera det fundamentala misstroende som det framkallat är EU:s öde beseglat – snarare förr än senare. Därom tiger vitboken dessvärre. (inlägget även publicerat på EU2004-kommittéens hemsida)

-Björn von der Esch 

Posted in Byråkrati, EU-konstitutionen, Korruption, Uncategorized | Leave a Comment »

ECB om underskott i Euroland

Posted by Sebastian Weil on February 22, 2006

ECB har släppt en rapport som går igenom en del finansiella värden för EMU-länderna – och det är inte vidare trevlig läsning.

Överskottet från 2004 på € 43,5 miljarder har övergått i ett underskott på € 29 miljarder.

Det verkar alltså som om ECB inte riktigt klarar av sitt jobb. En del menar att detta beror på EMU-systemet i sig, men det har nog lika mycket att göra med höga skatter och regleringar.

 – Sebastian Weil

Posted in Ekonomi, EMU | Leave a Comment »

Datalagringsdirektivet godkänt

Posted by evelinalorentzon on February 22, 2006

Justitieminstrar från EU:s medlemsstater har enats om att godkänna det direktiv som gör det obligatoriskt för internetleverantörer och mobiloperatörer att lagra data, för att denna sedan skall kunna användas vid brottsutredning. Förslaget, som innebär att alla medlemsstater måste införa en obligatorisk lagringstid på minst 6-24 månader, har tidigare godkänts av parlamentet och det är nu upp till medlemsstaterna att implementera förslaget inom de närmsta 18 månaderna.
För svensk del innebär det att vi måste ändra den svenska lagen på ett sätt som avfärdas i den inrikespolitiska debatten.

Förutom att direktivet är problematiskt som sådant, då det riskerar att hota medborgares intigritet, är direktivet även ett bra exempel på vad som händer när allt mer makt förs upp på Europa-nivå. Ett direktiv som skulle ha varit svårt att få igenom i riksdagen kan nu komma att implementeras bakvägen. Istället för att ta en obehaglig politisk debatt kan politiker nu ta till EU för få sin vilja igenom, oavsett vad människor på hemmaplan anser.

– Evelina Lorentzon

Posted in Subsidiaritet | 1 Comment »

Maktövergrepp mot journalist

Posted by fritteuropa on February 21, 2006

Som framgått på nyhetsplats i SvT den 8/2 blir med all sannolikhet Sveriges förre rikspolischef Björn Eriksson inte nästa chef för EU:s enhet för bedrägeribekämpning – Olaf. I stället får den sittande Franz-Herman Brüner behålla jobbet.
Under Brüners tid som chef för Olaf har organisationen begått ett skandalöst övergrepp mot en journalist – Hans-Martin Tillack – vid tyska tidningen Stern.

Tidningen hade avslöjat bedrägerier och korruption inom EU. Journalisten Tillack, som fått uppgifterna, utsattes för husrannsakan, mutanklagelser osv. Den europeiske ombudsmannen (motsvarande Sveriges JO) undersökte fallet. I ett 15-sidigt yttrande slår EU:s JO fast att Olaf genom grundlösa mutanklagelser gått utöver vad som är acceptabelt och att det utgör ett klart myndighetsmissbruk.

För detta övergrepp är chefen Franz-Herman Brüner den högst ansvarige.

Denne man tycks emellertid bli omvald genom att Tysklands kansler Angela Merkel personligen tagit kontakt med ordföranden José Manuel Barosso för att få EU-kommissionens välsignelse. Brüners uppgift är att ansvara för bedrägeribekämpning inom EU.

Accepterar vi stillatigande vad som helst numera?

– Björn von der Esch

Posted in Byråkrati, EU-parlamentet, Politik | Leave a Comment »

Riksdagen har blivit grundlurad

Posted by fritteuropa on February 20, 2006

Grundlagarna utgör själva fundamentet i vår demokrati och har därför hittills inte kunnat ändras utan folkets samtycke. Det har krävts två riksdagsbeslut med val eller folkomröstning emellan. Numera kan grundlagen ändras när EU så kräver, med ett enda beslut och utan att folket behöver tillfrågas. Det som hänt är sannolikt vår tids största konstitutionella skandal.

Skandalen har möjliggjorts genom att Carl Bildts och Ingvar Carlssons gemensamma försäkran från 1994 fortfarande äger tilltro. Enligt den skulle nämligen självbestämmandet över våra grundlagar inte påverkas av EU-medlemskapet.
När den politiska bluffen till sist avslöjades förra året skedde det i semestertid. Kanske var det därför varken riksdag eller media observerade vad som hänt. De blev i vart fall ingen debatt, med ett undantag – i konstitutionsutskottet. Där utbröt kaos. Antingen har vi och hela riksdagen blivit grundlurade eller också har de höga juristerna begått årtiondets misstag, lät det från KU – innan det blev dödstyst.

När statsministern den 10 november i riksdagen fick frågan, hur det var möjligt att i en demokrati som Sverige beröva folket en av dess grundlagsfästa rättigheter utan ett ords debatt blev svaret att han inte kände till det, men skulle undersöka. Sedan dess är det dödstyst även på den kanten – och så kommer det att förbli tills media upptäcker vad som hänt, eller medborgarna själva upptäcker vad de helt i det tysta berövats av politikerna och reagerar därefter.

Den 13 september avslöjades ytterligare en bluff som intalats svenska folket. Hittills har det ju hela tiden hetat att liksom våra grundlagar inte kan ändras av EU utan endast av svenska folket så kan inte heller våra lagar som rör brott och straff ändras av EU utan endast av vår riksdag. Nu har EU-domstolen fastställt att om EU anser att våra lagar hindrar EG-rättens “effektivitet”, så är vi skyldiga ändra vår lag – även strafflagstiftningen!

Det betyder att våra domstolar kan tvingas döma efter lagar som riksdagen aldrig godkänt och än mindre fört in i vår lagstiftning. Denna förvandling av Sverige till en låtsasdemokrati sker helt utan debatt. Våra högsta jurister i Lagrådet och Europadomstolen har avslöjat en demokratiskandal som man i riksdagen nu gör allt för att mörklägga – trots det kaos som uppstått i rättsmaskineriet. I förlängningen ligger dessutom att Sverige – utan att folket tillfrågas – snart kan tvingas överlåta bestämmanderätten över skog, vatten, energi, gruvor osv till EU:s gemensamma politik för naturtillgångar, så som förutskickades av EU:s ordförande redan på 80-talet. Vad gäller skogen har regeringen utan debatt redan förklarat sig införstådd att överlämna beslutanderätten till Bryssel (RS 2003/04:39 sid 19). Hur länge ska denna mörkläggning inför medborgarna ostört få fortsätta?

-Björn von der Esch

Posted in EU-konstitutionen, Politik | 1 Comment »

Nya medverkande på Fritt Europa

Posted by fritteuropa on February 20, 2006

Fritt Europa hälsar två nya skribenter välkomna; Björn von der Esch och Christian Sandström.

Björn von der Esch är ekonomie doktor, lantbrukare och riksdagsledamot för Kristdemokraterna. Christian Sandström var tidigare vice ordförande i Fria Moderata Studentförbundet och nu ekonomi- och ingenjörsstuderande vid Chalmers och fellow vid tankesmedjan Captus.

Posted in Meta | Leave a Comment »

EMU – på väg att brytas upp?

Posted by Sebastian Weil on February 20, 2006

Nouriel Roubini, professor i nationalekonomi, vid välkända New York University figurerar ofta inom frågor som rör EU och EMU. Han är född i Turkiet, uppväxt i Italien men verksam i USA och har tidigare råkat i kontrovers med en italiensk minister som inte klarade av att debattera med honom (Roubini var så fräck som att hävda att Italien kommer bli tvunget att lämna EMU). Att europeiska ministrar, inför storpublik, skriker åt välkända ekonomer Stick hem till Turkiet! visar hur nervösa många europeiska beslutsfattare är över EMU:s framtid.

Samarbetet är allt annat än säkert.

Roubini har länge hävdat att problem med budgetunderskott, oförmåga att ta itu med arbetslöshet och inbyggda problem i EMU som gör att vissa länder drabbas av inflation kan komma att tvinga vissa länder att lämna samarbetet. Italien är det land som troligen kommer tvingas att lämna först eftersom problemen är störst hos det stövelformade landet.

Wolfgang Munchau, i Financial Times, menar dock att Spanien också har skäl att lämna den monetära unionen.

Allt mer börjar media, och även beslutsfattare, seriöst diskutera huruvida EMU kommer att gå under eller inte. Italienska media har skrivit en hel del om debatten med Roubini, den italienske ministern Tremonti och ECB:s chef Trichet och andra EU-representanter. Kanske främst p.g.a. den pinsamma incidenten mellan Roubini och Tremonti, men det är ändå viktigt att poängtera att det hålls debatter, med europeiska ministrar och ECB:s chef om huruvida EMU kommer gå under.

Samtidigt presenteras det också mer och mer forskning om EMU:s framtid där utsikterna ser allt annat än bra ut. Martin Feldstein, känd EMU-kritiker, har skrivit två intressanta uppsatser om det monetära systemet (här; och här). En del frågar sig om systemet ens kommer att hålla till 2010.

Bernard Connoly skriver mer om EMU:s svarta får – Italien:

Five years later, Italy is in recession and its budget deficit next year is likely to be close to 6 percent of GDP. There is even talk of Italian withdrawal from monetary union. What has gone wrong? The answer is obvious to anyone less credulous than Mancini: Italy got into monetary union in the first place.

Utöver att slå fast att EMU-länderna tampas med stora problem vad gäller arbetslöshet och ekonomisk tillväxt så skriver också Roubini insiktsfullt om att dem som värnar EU och EMU måste sluta att stoppa sina huvuden i sanden:

As I believe that EMU can be successful for those economies that implement economic policies and reforms that allow sustained growth even without an independent monetary, fiscal and exchange rate policy, one would hope that Europeans would give up their defensiveness about the EMU issue and have a frank discussion of the risks of a break-up of EMU if such reforms have not implemented. For example, the ECB could start by doing a more serious analysis of the economic and growth divergences in EMU rather than the self-serving and biased statistics alleged to show that such divergence has not occurred. The worst mistake for any policymaker is to be in denial of a problem, behave like an ostrich, stuck one’s head in the sand and pretend that a problem does not exist.

– Sebastian Weil

Posted in Ekonomi, EMU | 1 Comment »