Fritt Europa

Nyheter, analyser och brandfacklor om EU-systemet och hur vi kan finna nya vägar för ett fritt Europa.

Riksdagen desinformerar medborgarna om grundlagarna

Posted by fritteuropa on April 11, 2006

För vanliga medborgare utan juridiska kunskaper är debatten om EU och vår grundlag sannolikt svårbegriplig. Därmed inte sagt att ämnet saknar intresse. Snarare tvärtom. Flertalet har en bestämd uppfattning om såväl medborgarnas fri- och rättigheter som deras skyldigheter, även om de inte förmår klä sin uppfattning i en juridisk språkdräkt.

Demokratin har havererat
Om riksdagen genom medveten desinformation undanhåller medborgarna att dessa fundamentala rättigheter har satts ur spel är nog alla ense om att demokratin har havererat. Dessvärre är det vad som inträffat i Sverige på högsta politiska nivå – alltså riksdagen.

Riksdagen kontra lagrådet
Vad gäller riksdagens desinformation kan den illustreras med nedanstående utdrag:dels ur
Riksdagens hemsida som påstår att grundlagens ursprungliga innebörd fortfarande gäller :
”För att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två beslut med likadant innehåll och att det hålls ett allmänt val mellan de två besluten. Riksdagen ska inte kunna fatta förhastade beslut som inskränker människors fri- och rättigheter.” dels ur Lagrådets yttrande 2005-06-28 som visar varför grundlagens nuvarande innebörd i stället är följande:”Den (bestämmelsen RF 10kap 5par, min anm.) innebär således i praktiken att grundlagen kan ändras genom ett enda beslut och detta utan att ändringen kommer till uttryck i själva grundlagstexten.”

Nytt rättsläge förtigs av riksdagen
Vår främsta juridiska expertis, Lagrådet , har således med sin tolkning visat att den version riksdagen förmedlar till medborgarna är direkt osann. Riksdagen har nämligen lagstiftat så, att det inte längre krävs två (2) beslut med val emellan för att ändra grundlag , utan det räcker med ett (1) enda. Inget val krävs längre. Detta berövande av medborgarnas tidigare grundlagsenliga inflytande på grundlagen förtiger således riksdagen.

Genom att endast upplysa medborgarna om den förra tolkningen gör riksdagen sig medvetet skyldig till en synnerligen allvarlig kränkning av medborgarnas rätt till, inte endast uttömmande, utan också sanningsenlig information från sina folkvalda.

Ansvaret vilar tungt på Talmannen
Allvarlig därför att dessa helt avgörande förändringar inte ens antyds för svenska folket av riksdagen. Medborgarna ges därmed en vilseledande bild av rättsläget.
Ett institutionellt kaos i riksdag och regering har lett till detta rättshaveri, sannolikt i syfte att mörklägga rättsskandalen. Åtminstone till efter höstens val.

Till den verksamheten, bidrar synbarligen vårt lands högsta lagstiftande församling – riksdagen. Med förödande konsekvenser för våra politikers trovärdighet. Ansvaret vilar tungt på Talmannen, att efter det inträffade försöka återupprätta riksdagens anseende bland allmänheten.
-Björn von der Esch

Advertisements

4 Responses to “Riksdagen desinformerar medborgarna om grundlagarna”

 1. Är det inte rent av så att saken borde tas upp i domstol, det som förr hette “riksrätt”? Jag tänker på brottsbalkens 19 kap §3 om “trolöshet vid förhandling med främmande makt”.

  Riksdagen (ledamöter i den) har agerat trolöst mot sina uppdragsgivare: medborgarna.

  Vi har valt dem för att vara lagstiftare, att stadfästa vår rättsuppfattning, men någon fullmakt att skriva över hela lagstiftningsrätten in blanco till en främmande makt har vi inte givit dem.

  Händelserna den ödesdigra sommardagen, den 13 juni 2002, måste betraktas som en statskupp.

 2. Talade en gång med en brittisk professor om detta och han menade att samma agerande i Storbritannien hade varit “hanging offence”

 3. Anders Lindberg said

  Det är skrämmande! Kan riksdagen utan mellanliggande val ge EU befogenheter i stil med att EU-konstitutionen är överordnad svensk grundlag då är vi inte ett självständigt land. Då har vi inte heller en grundlag då är RF som en vanlig lag. Poängen med en grundlag är att politikerna inte ska kunna ändra spelreglerna på egen hand. Riksdagen har sitt mandat från folket, men de har inte rätt att ge bort det för det är inte deras. “All offentlig makt utgår från folket” – inte från riksdagen. En annan sak man undra i denna röra: var finns kompetenskompetensen? Vem ger makt till vem? Delegerar medlemsstaterna makt till EU eller är det tvärtom? Om det är det senare, då är EU-staten ett faktum. Då har en statskupp ägt rum.

 4. cl said

  Om jag förstått lagrådet rätt är frågan om det är möjligt att inom ramen för RF 10:5 överlämna mer beslutskompetens till EU.

  Frågan kan inte besvaras riktigt så enkelt som att ett godkännande av förslaget till konstitutionellt fördrag skulle ge EG-rätten oinskränkt överhöghet över svensk rätt. Riksdagen kan bara överlämna makt inom de ramar som RF 10:5 föreskriver. Dvs EG-rättens giltighet i Sverige är helt beroende av att RF 10:5 inte överskridits och detta innebär således att om RF 10:5 uppenbart överskridits när det gäller överlämnandet av beslutskompetens så får föreskriften inte tillämpas. Den som ytterst avgör om en EG-rättslig norm bryter mot principerna för statsskicket (vad de nu betyder) är således domstolarna. Detta är emellertid en mycket legalistisk tolkning av saken.

  Jag håller med om att det i stort sett är korrekt att beskriva saken som Björn von der Esch gör vad gäller de praktiska konsekvenserna, men det är omöjligt att utan grundlagsändring ge EG-rätten oinskränkt företräde eftersom riksdagen i sådana fall överskrider (som jag ser det uppenbart) sin befogenhet varvid överlåtelsen inte får tillämpas av svenska myndigheter eller domstolar. Lagrådets remiss är ett problem genom att ett godkännande från lagrådet enligt delar av den juridiska doktrinen bör tolkas som att domstolar bör behandla en sådan överlåtelse som prima facie grundlagsenlig. (Det är dock en av andra skäl tveksam tanke.)

  Riksdagen kan inte ge något absolut företräde för EG-rätten så länge man inte inför något som liknar den paragraf i RF som Olof Ruin föreslog inför EU-inträdet, dv.s. att “den Europeiska Gemenskapens föreskrifter gäller före svenska föreskrifter, också i de fall där föreskriften har grundlagsform”.

  Problemet är emellertid inte RFs fomrulering utan den svenska traditionen av att ge mycket begränsat genomslag till grundlagsnormer. Därför bör inte det nuvarande grundlagsförslaget godkännas, och det kan som jag ser det heller inte vara giltigt om en konflikt skulle uppstå mellan svensk grundlag och EG-rätten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: