Fritt Europa

Nyheter, analyser och brandfacklor om EU-systemet och hur vi kan finna nya vägar för ett fritt Europa.

Archive for July, 2006

EU-byråkratin hindrar bönder att odla djurfoder

Posted by Fritt Europa on July 21, 2006

Karolin A Johansson skriver på sin blogg om hur bönder som på grund av torkan alarmerande dåliga tillgången på djurfoder vill odla upp mark som ligger i träda inte kan göra det utan EU-godkännande. Godkännandet kan ta uppemot en månad. Tid som bönderna naturligtvis inte har.

Advertisements

Posted in Byråkrati | 3 Comments »

EU: Tillstånd krävs för att mata egen hund

Posted by Fritt Europa on July 21, 2006

Den som vill utfordra sin egen hund med slaktbiprodukter (”blötfoder”) måste först skaffa sig tillstånd för detta hos Jordbruksverket, detta enligt beslut från EU. Ansökningsavgiften är 400 kr rapporterar Jaktjournalen.

”Det kan anses lite byråkratiskt att varje användare av denna typ av blötfoder måste söka tillstånd men sådan är lagen i dag och det är inget vi kan göra något åt eftersom det styrs av EU”  säger Jordbruksverket i en kommentar till Jaktjournalen.

Posted in Byråkrati | 1 Comment »

Ny opininionsmätning: Majoritet anser att EU har för mycket makt

Posted by Fritt Europa on July 21, 2006

En majoritet (51%) av svenska folket anser att EU har för mycket makt. Det visar en opinionsundersökning som Junilistan låtit göra. 31 procent uppger att EU har för lite eller lagom med makt och 16 procent är osäkra. Undersökningen visar också att 4 av 10 moderatväljare anser att EU har för mycket att säga till om även om partiet anser motsatsen. Det tycks uppenbarligen finnas stort utrymmer för EU-kritik från höger i Sverige.

Kanske är det väljarnas njugga inställning till överheten som ligger bakom att det finns en överenskommelse mellan partierna i den sk ”Alliansen” att inte tala om EU inför valet. (en i Moderaterna centralt placerad källa gör även gällande att det skall finnas en motsvarande överenskommelse mellan alliansen och socialdemokraterna men det har jag inte fått bekräftat – kommentera gärna på bloggen om ni vet mer).

Motståndet mot att tala EU gör det extra viktigt för oss som anser att maktförskjutningen till Bryssel måste stoppas och rullas tillbaka att ställa frågor till de politiker som ställer upp i valet. Även om de inte vill tala EU är det rimligt att kräva av dem att de kan ge besked på centrala frågor som dessa:

Stöder du införandet av en EU-grundlag?

Anser du att väljarna skall få säga sitt i en folkomröstning om EU-grundlagen eller skall beslutet fattas av politikerna?

Skall EU ha ett gemensamt försvar?

Skall EU bestämma över kriminalpolitiken?

Skall EU bestämma över utrikespolitiken

Skall EU bestämma över energipolitiken?

Skall EU bestämma över jaktfrågorna?

Skall EU ha beskattningsrätt?

Listan kan göras lång.

Den politiker som inte klarar att ge besked förtjänar inte någon röst.

Posted in EU-konstitutionen, Politik | 1 Comment »

Nils Lundgren varnar för gemensam skogspolitik

Posted by Fritt Europa on July 19, 2006

 EU håller med stöd av svenska moderater och socialdemokrater på att ta kontrollen över naturtillgångarna i medlemsländerna. I februari i år röstade socialdemokraterna och moderaterna för betänkandet om ”Genomförande av EU:s skogsbruksstrategi” (A6-0015/2006). I betänkandet uppmanas kommissionen och ministerrådet att upprätta en rättslig grund för en gemensam skogspolitik. Det skulle innebära att det inte längre skulle vara markägaren eller Sveriges riksdag som skulle besluta om hur skogen skall användas. Enligt EU:s regelverk ses unionens naturresurser som gemensamma. Euratomfördraget slår fast principerna om ”lika tillgång till resurserna” och en ”gemensam försörjningspolitik”. EU är även på väg att skaffa sig gemensam skogspolitik.

 ”Svenska folket är på väg att förlora kontrollen över sina naturtillgångar. Det är en skam för svensk demokrati att en sådan ödesfråga inte debatteras öppet ” säger Nils Lundgren, partiledare för Junilistan i en kommentar

Posted in Ekonomi, EU-konstitutionen, Politik, Regleringar | 2 Comments »

Fritt Europa granskar argumentationen 1994: Vad hände?

Posted by Fritt Europa on July 14, 2006

För snart fjorton år sedan röstade Sverige om medlemskap i den Europeiska Unionen, ja-sidan vann knappt och resultatet blev att Sverige blev medlem 1/1 1995. Så här i efterhand kan det vara intressant att se hur argumentationen gick inför folkomröstningen. Organisationen ”Näringslivets EU-fakta” som drevs av SAF och Industriförbundet (kända för bland annat ”Europalinjen” som Hassangänget med sin fråga om ”10 000 tyska bögar” skrev in i historien”) sysselsatte inför valet ett par tusen personer (däribland undertecknad). Trots namnet och trots att vi som arbetade där var tillsagda att vi kom med neutral information var organisationen inte neutral utan kraftigt för (det var sannolikt ingen som gick på den förmenta neutraliteten heller). En av de publikationer som organisationen gav ut var ”Vad händer? En väckarklocka inför EU-omröstningen den 13 november” I denna går man igenom en rad områden och svarar på frågor om vad som händer om vi röstar ja eller nej. Låt oss se vad som stod, ett exempel (sid 7):

Vad händer med: Jobben?

Om du röstar ja

Vid ett ja till EU kan antalet arbetstillfällen inom den privata sektorn förväntas bli fler i takt med stigande ekonomisk optimism och minskad osäkerhet inför framtiden. Flera företagare har också förklarat att de kommer att satsa mer i Sverige vid ett ja.

 

Om du röstar: Nej

Jobben i Sverige förutsätter att svenska företag satsar i Sverige och att utländska vill etablera sig här. De flesta internationella svenska storföretag är redan idag verksamma inom EU. Det är med andra ord inte lika beroende av ett svenskt medlemskap, som deras anställda i Sverige är. Ett utanförskap kan därför innebära att vi riskerar att få miste om flera företagsetableringar och därmed nya jobb. Vi kan då tvingas bedriva en extremt företagsvänlig politik i form av låga arbetsgivaravgifter, låg lönenivå och lågt skatteuttag. Allt för att se till att jobben stannar i Sverige”

Hur gick det då: Några nya jobb i privat sektor har det inte blivit, den minskade arbetslösheten sedan det tidiga nittiotalets kris har nästan helt berott på en ökning av åtgärder, sysselsättning i offentlig sektor bland ungdomar står rekordmånga (24,5%) utanför den ordinarie arbetsmarknaden. På den punkten måste vi som var på ja-sidan 1994 medge att vi hade fel i våra profetior (eller kanske lurades då). Att internationella storföretag inte påverkas särskilt av att Sverige är med eller inte måste väl däremot sägas vara korrekt. Att ett nej skulle leda till ”extremt företagsvänlig politik” med ”låga arbetsgivaravgifter” och ”lågt skatteuttag” måste sannolikt med facit i hand säga att även det var ett korrekt påstående från ja-sidan 1994. Skatterna har ökat betydligt (inte bara genom värnskatten) och även arbetsgivareavgifterna är högre nu än de var 1994 (trots ”grön skatteväxling”). Man måste också gå till plats 7 på Skattebetalarnas förenings listan över de länder som har högst skatter för att hitta ett land (Norge) som inte är med i EU så höga skatter och EU kan helt klart sägas hänga ihop.

Vi kommer att fortsätta granska argumentationen från 1994 på Fritt Europa men så långt kan ja-sidan sägas ha rätt i två (lägre skatter utan EU och EU påverkar inte storföretagen) och fel i ett (fler jobb i privat sektor med EU) av tre undersökta. TBC.

-Erik Lakomaa

Posted in Politik | Leave a Comment »

Nuder: Sverige skall inte gå med i EMU före 2010

Posted by Fritt Europa on July 13, 2006

Sloveniens EMU-inträde gör det svårare för Sverige att stå utanför EMU säger finansminister Pär Nuder.

“De nya EU-länderna blir mer integrerade ekonomiskt och politiskt. Samtidigt blir euron viktigare och det kostar mer att stå utanför, både ekonomiskt och politiskt”, till Näringsliv 24

”Som finansminister är jag den i regeringen som tydligast märkt det politiska priset. Jag är utesluten från Eurogruppens möten”

 Han medger dock att:

”Sveriges ekonomi har presterat bättre i fråga om både ekonomisk tillväxt och sysselsättning än genomsnittet i euroländerna”

 ”Ju fler länder som går in i valutaunionen, desto större blir risken att vi också i ekonomiska termer hamnar mer utanför än i dag […] När euron blir norm runt Östersjön finns till exempel en påtaglig risk att Sverige tappar i direktinvesteringar till andra Östersjöländer i euroområdet,

 
Näringsliv24 konstaterar emellertid att det faktum

”Att Sverige står utanför eurosamarbetet har dock inte betytt att intresset för Sverige försvunnit. Under det senaste året har det snarast varit tvärtom. Intresset för Sveriges och de andra nordiska ländernas sätt att möta globaliseringen har vuxit i EU.”

Sveriges EMU-inträde ligger pga folkomröstningsresultatet dock minst 4 år in i framtiden säger Nuder:

”Medborgarna har sagt sitt och det ska respekteras. EMU-frågan kan inte aktualiseras i Sverige förrän tidigast efter valet år 2010”

Samtidigt konstaterar The Economist (ej online) att Sveriges tillväxt på årsbasis nu är 4,1% medan EMU-länderna hade 1,9% (prognosen för 2006 är 3,7% respektive 2,2) inflationen i Sverige är 1,6% (under inflationsmålet) medan EMU-länderna har 2,5% (över inflationsmålet). Man kan nog enkelt dra slutsatsen att den stora kostnaden för att inte vara med i EMU är att Nuder inte får vara med på EMU-gruppens möten. Frågan är dock om det är någon större förlust.

Posted in EMU | 7 Comments »

EU: Höj momsen på blöjor, annars…

Posted by Fritt Europa on July 13, 2006

Dagens Nyheter rapporterar att EU:s skattekommissionär Laszlo Kovacz tänker dra fem länder infölr domstol om de inte höjer momsen på blöjor. De bör – av harmoniseringaskäl – använda EU:s minimimoms om 15 procent anser han.

De fem länder som hotas är Tjeckien, Malta, Polen, Portugal och Ungern, vilka anser att de bör få använda samma momssats på bjöjor som för inkontinensskydd för vuxna. 

Posted in Byråkrati, Ekonomi | Leave a Comment »

Gör om, gör rätt.

Posted by Fritt Europa on July 5, 2006

De holländska socialdemokraternas partiledare Wouter Bos föreslår nu att holländarna skall rösta en gång till om EU-grundlagen. 

Mönstret känns bekant. När danskarna röstade “fel” om Maastrichfördraget fick de rösta om och detsamma gällde när irländarna röstade “fel” i fråga om Nice-fördraget. Att någon politiker föreslår att väljarna skall få rösta om när de röstat för något som EU vill väntar vi fortfarande på.

Posted in EU-konstitutionen | 2 Comments »

Dags för EUrokraterna att välja sig ett nytt folk

Posted by Fritt Europa on July 1, 2006

Inför Finlands övertagande av ordförandeklubban i EU säger man från finsk sida att det krävs ”ett förbättrat politiskt klimat” för att kunna driva igenom den föreslagna EU-grundlagen. För politikerna är sålunda ”förbättring” att väljarna slutar obstruera och istället gör som politikerna säger. Intressant variant av demokrati onekligen.

Finlands utrikesminister Erkki Tuomioja säger också att det “är närmast 100 procent sannolikhet att EU-grundlagen i sin nuvarande form inte kommer att bevaras” Han menar dock att ett nytt förslag så “mycket som möjligt av den” skall likna den nuvarande och att ”den enklaste vägen vore att göra sig av med namnet”.

Posted in EU-konstitutionen | Leave a Comment »