Fritt Europa

Nyheter, analyser och brandfacklor om EU-systemet och hur vi kan finna nya vägar för ett fritt Europa.

Archive for the ‘Korruption’ Category

Wallström vilseledde om miljöhot

Posted by fritteuropa on November 27, 2006

Dick Erixon rapporterar att EU:s dåvarande miljökomissionär Margot Wallström vilseledde om miljöhoten för att få igenom aktionsplanen “Scale”. Tidigare sades att det fanns ett “starkt samband mellan dålig hälsa och miljöproblem” och att var sjätte dödsfall bland barn var kopplat till miljöproblem. Kommuissionen har nu tvingats backa och man medger “att sambandet miljö-hälsa är mindre allarmerande än vi trodde när Scale startades” och att “problemen kan ha blivit överdrivna” av Margot Wallström.

Advertisements

Posted in Byråkrati, Korruption, Politik | Leave a Comment »

Tvinga Sverige in i EMU

Posted by Sebastian Weil on October 27, 2006

EU Observer skriver om att kommissionären Joaquin Almunia sagt att man skulle kunna dra Sverige inför domstol för att de inte är med i EMU.

Detta som svar på den tyske parlamentledamoten Posselts fråga om varför Sverige tillåts stå utanför EMU. Posselt menade att:

This is a union of laws and rules. And member states can’t just pick up one rule that they don’t like and just ignore it.

Detta säger alltså en ledamot från medlemslandet Tyskland.

Hur var det nu med länder som bröt mot stabilitetspakten i EMU men slapp straff?

Tipstack: Johan Eriksson

Andra bloggar om: , ,

Pingat på intressant.se

Posted in Byråkrati, EMU, Korruption, Politik | Leave a Comment »

Elevprotester ger Junilistan tillträde till skola

Posted by Fritt Europa on September 12, 2006

Att de etablerade partierna är rädda för EU-kritisk konkurens vet vi. Att de är villiga att bryta mot lagen för att hindra sådan vet vi lika så. Exempelvis utestängdes – i strid med skollagen och uttalanden från skolverket –  Junilistan från skolor på flera håll i landet. Nu mindre än en vecka före valet har protester från elever på Kattegattgymnasiet lett till att politikerna backat och de åtminstone får komma in på den skolan, det rapporterar Sveriges Radio. En blomma till de demokratiskt engagerade eleverna.

Posted in Korruption, Politik | Leave a Comment »

Fri affischering för etablerade partier, för Junilistan krävs bygglov

Posted by Fritt Europa on September 11, 2006

I Flen har kommunfullmäktige beslutat att de etablerade partierna får affischera på kommunens affischtavlor medan Junilistan får sätta upp sina på annan plats. Då krävs dock tillstånd och bygglov. Länk.

Posted in Korruption, Politik | Leave a Comment »

Film om EU-slöseri nästa projekt för Borgs?

Posted by Fritt Europa on May 5, 2006

Filmaren Martin Borgs film om hur skattemedlen används i Sverige "1200 miljarder" har fått välförtjänt uppmärksamhet och uppskattning. I Katrineholmskuriren öppnar dock Borgs för ett ännu mer spännande projekt – att granska EU:s löseri med skattemedel.  

"Vad blir nästa projekt?

– Det kan bli en uppföljare till 1 200 miljarder. Det är många som undrar vad som händer med EU-pengarna… "

Klart lovande. Antar att titeln redan är klar: "1100 miljarder" (så mycket gör EU av med varje år).  

Posted in Bidrag, Byråkrati, Korruption | Leave a Comment »

Riksdagen desinformerar medborgarna om grundlagarna

Posted by fritteuropa on April 11, 2006

För vanliga medborgare utan juridiska kunskaper är debatten om EU och vår grundlag sannolikt svårbegriplig. Därmed inte sagt att ämnet saknar intresse. Snarare tvärtom. Flertalet har en bestämd uppfattning om såväl medborgarnas fri- och rättigheter som deras skyldigheter, även om de inte förmår klä sin uppfattning i en juridisk språkdräkt.

Demokratin har havererat
Om riksdagen genom medveten desinformation undanhåller medborgarna att dessa fundamentala rättigheter har satts ur spel är nog alla ense om att demokratin har havererat. Dessvärre är det vad som inträffat i Sverige på högsta politiska nivå – alltså riksdagen.

Riksdagen kontra lagrådet
Vad gäller riksdagens desinformation kan den illustreras med nedanstående utdrag:dels ur
Riksdagens hemsida som påstår att grundlagens ursprungliga innebörd fortfarande gäller :
”För att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två beslut med likadant innehåll och att det hålls ett allmänt val mellan de två besluten. Riksdagen ska inte kunna fatta förhastade beslut som inskränker människors fri- och rättigheter.” dels ur Lagrådets yttrande 2005-06-28 som visar varför grundlagens nuvarande innebörd i stället är följande:”Den (bestämmelsen RF 10kap 5par, min anm.) innebär således i praktiken att grundlagen kan ändras genom ett enda beslut och detta utan att ändringen kommer till uttryck i själva grundlagstexten.”

Nytt rättsläge förtigs av riksdagen
Vår främsta juridiska expertis, Lagrådet , har således med sin tolkning visat att den version riksdagen förmedlar till medborgarna är direkt osann. Riksdagen har nämligen lagstiftat så, att det inte längre krävs två (2) beslut med val emellan för att ändra grundlag , utan det räcker med ett (1) enda. Inget val krävs längre. Detta berövande av medborgarnas tidigare grundlagsenliga inflytande på grundlagen förtiger således riksdagen.

Genom att endast upplysa medborgarna om den förra tolkningen gör riksdagen sig medvetet skyldig till en synnerligen allvarlig kränkning av medborgarnas rätt till, inte endast uttömmande, utan också sanningsenlig information från sina folkvalda.

Ansvaret vilar tungt på Talmannen
Allvarlig därför att dessa helt avgörande förändringar inte ens antyds för svenska folket av riksdagen. Medborgarna ges därmed en vilseledande bild av rättsläget.
Ett institutionellt kaos i riksdag och regering har lett till detta rättshaveri, sannolikt i syfte att mörklägga rättsskandalen. Åtminstone till efter höstens val.

Till den verksamheten, bidrar synbarligen vårt lands högsta lagstiftande församling – riksdagen. Med förödande konsekvenser för våra politikers trovärdighet. Ansvaret vilar tungt på Talmannen, att efter det inträffade försöka återupprätta riksdagens anseende bland allmänheten.
-Björn von der Esch

Posted in EU-konstitutionen, Korruption, Uncategorized | 4 Comments »

EU:s trovärdighetskris kan inte informeras bort

Posted by fritteuropa on February 23, 2006

EU-kommissionen har nyligen lagt fram ett förslag till hur kommunikationen med medborgarna ska förbättras. Men EU:s problem är inte avsaknaden av kommunikation utan bristande trovärdighet.

I Margot Wallströms “Vitbok om EU:s  kommunikationspolitik är problemställningen “klyftan mellan EU och medborgarna”. Klyftan skall överbryggas genom att “dra in medlemsstaternas myndigheter och organisationer på alla nivåer i ett långsiktigt arbete”. Någon direkt kontakt mellan EU och medborgare är det således inte tal om. Fastän kanske ändå.

I nästa andetag föreslås nämligen “en helt ny strategi”. Målet är då att “människor från alla samhällsskikt bör få riktig och fullständig information om EU och kunna vara säkra på att EU-institutionerna lyssnar till deras synpunkter och problem”. Utomordentligt!

För det krävs att kommunikation blir “ett eget politikområde” och ett “politiskt ledarskap” som utnyttjar den nya teknikens möjligheter. En slutsats som osökt leder tankarna till världens en gång mest effektiva och skrämmande propagandamaskineri.

En genomgående uppfattning i vitboken är, att med debatt och information kan medborgarnas EU-motstånd betvingas.

Är det säkert? Avgörande är nämligen, vilket slags information som ges, och hur den ges. Dagens förhållanden är oacceptabla i en demokrati. Det kanske mest upprörande för luttrade EU-kritiker är den enorma obalans i förutsättningarna till kommunikation som råder mellan förespråkare och kritiker av EU. Inte endast vad gäller debatter där ofta kritikersidan helt saknas (till exempel vid Wallströms två framträdanden i Stockholm nu i februari) utan också resursmässigt (omröstningarna om EU och EMU, där näringslivet satsade 1 000 respektive 800 miljoner och enbart på ja-sidan).

Ett ur demokratisynpunkt allvarligt problem, är den information som EU idag tystar ner. Ett veritabelt skräckscenario om vitbokens förslag till politiskt ledarskap av EU:s kommunikation förverkligas.

Hur många känner till namn som Conolly, van Buitinen, Andresen eller nu senast Tillack? Personer med oryggligt civilkurage som har avslöjat mutor, bedrägerier och svågerpolitik på högsta EU-nivå. Brutalt har EU avskedat dem – och genom sin säkerhetsorganisation OLAF – till och med förgripit sig på dem, medan de skyldiga har befordrats, och skandalerna tystats ner.

EU saknar inte alls möjligheter till information och kommunikation. EU:s problem är bristande trovärdighet. Alltför många storslagna planer har gått i stöpet. Därför misstror medborgarna de nya som kommer. Följaktligen röstade man nej till EU:s grundlag. Efter det beskedet fråntas medborgarna nu rätten till folkomröstning för att kommunicera sin uppfattning till överheten. Den rätten borde ju tvärtom ha utökats i demokratins namn!

Dagens trovärdighetskris kan inte informeras bort. Den grundlades när inför folkomröstningen 1994, medborgarna inte endast undanhölls information, utan politikerna också direkt desinformerade om EU-medlemskapets konsekvenser. Först nu avslöjas obönhörligt sanningen. Kan EU inte hantera det fundamentala misstroende som det framkallat är EU:s öde beseglat – snarare förr än senare. Därom tiger vitboken dessvärre. (inlägget även publicerat på EU2004-kommittéens hemsida)

-Björn von der Esch 

Posted in Byråkrati, EU-konstitutionen, Korruption, Uncategorized | Leave a Comment »